Obchodné podmienky

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.ulomkyduse.sk, ktorý je prevádzkovaný FO Alžbetou Gajarskou, bytom Družstevná 4, Humenné, Slovenská republika. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi FO Alžbetou Gajarskou, bytom Družstevná 4, Humenné, Slovenská republika (ďalej iba „Predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej iba „Kupujúci“). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, tiež s reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1) O dátach a osobných údajoch

„Prehlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na ulomkyduse.sk a nebudú poskytované tretím osobám ani inak zneužité. Zadaním e-mailovej adresy ku objednávke súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu ulomkyduse.sk, v súlade so zákonom

č. 22/2004 Z. z. „O elektronickom obchode“ v znení neskorších predpisov.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne päťkrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielaní novinek e-mailom môžete kedykoľvek zrušit na e-mailové adrese: [email protected]

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samostatná kupná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúcí potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhráza právo zrušit objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka poslaná späť na jeho účet, k uzatvoreniu Kupnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušit pred jej odoslaním. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred odoslaním, a bude odoslaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detailu každého výrobku je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktoré nebolo skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Ak tovar nie je na sklade, či sklade dodávateľa, budeme Vás informovať o dalšom termíne dodania.

Storno objednávky

V prípade, že uskutočníte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne uskutočniť telefonicky (číslo je uvedené v podstránke KONTAKT). Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Doprava

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou.

Poštovné a balné, pokiaľ nebude uvedené inak, je účtované vo výške 1,90 € za knihu, pri dodaní zásielky dobierkou je poštovné vo výške 3€ a 1,- € za záložku.

Tovar je možné doručiť osobným odberom, to znamená, že zákazník sa prostredníctvom e-mailovej konverzácie dohodne s predávajúcim na čase a mieste odovzdania tovaru. Tento čas nesmie byť dlhší ako 5 pracovných dní.

4) Reklamácia

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zrejmé pri jednaní!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatňujte si reklamáciu priamo u prepravcu (Slovenská pošta). Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavok kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúcí pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejavil behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Každému zákazníkovi bude poskytnuté sledovacie číslo balíčku, aby mohol balíček sledovať na stránke Slovenskej pošty, tzv. Tracking number. Doručenie sa uskutoční najneskôr do troch pracovných dní od prijatia objednávky.

Ako postupovať pri vratení tovaru:

  1. Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Hneď ako budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.
  2. Tovar, ktorý budete zasielať späť na našu adresu, zašlete podľa popisu nižšie Vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Ku tovare priložte doklad o kúpe (stačí doklad o zaplatení). Vždy, prosíme, použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo behom prepravy dojsť k poškodeniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť), a to obvykle do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude čiastka ponížená o prepravné náklady (neplatí pri reklamácii!).

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, je mozné vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Možnosti platieb:

  1. cez stránku pomocou platobnej brány Paypal
  2. prevodom peňazí na účet
  3. dobierkou – Slovenská pošta

8) Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácie) sa šifrujú. Pre zvýšení rýchlosti nešifrujeme všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

9) Reklamácia

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je opísané v bodu 10. Obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok

Tovar, na ktorý sa vzťahuje právo uplatnenie reklamácie, musí byť zaslaný na posúdenie ihneď po zistení závady.

Postupujte podľa popisu nižšie:

  1. Zašlite výrobok na adresu – Alžbeta Gajarská, Družstevná 4, 066 01 Humenné, Slovensko. Preprava je hradená stranou predávajúceho, ku tovare priložte doklad o kúpe (stačí doklad o zaplatení). Vždy, prosíme, použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo behom prepravy dôjsť k poškodeniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, v tomto prípade nebude tovar prevzatý. Doporučujeme Vám tovar poistiť.
  2. Tovar musí byť pri preprave riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
  3. Vadný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpná cena.
  4. Ku tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, napríklad paragón, záručný list a iné (ale iba ak boli priložené).
  5.  O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíku a termínu doručení.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše ulomkyduse.sk

Obchodné podmienky sú platné od 17. 06. 2019 do odvolania.

Informácia pro kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.